Zasady i warunki

Niniejsze warunki obejmują usługi świadczone przez Analemma Technologies, s.r.o. (zwaną dalej "Usługodawcą"), międzynarodową spółkę handlową zarejestrowaną na Słowacji pod nr. 110-331407 i regulują stosunki prawne między klientem (zwanym dalej "Klientem") a Usługodawcą (zwanymi dalej łącznie "Stronami") w odniesieniu do usług oferowanych przez Spółkę.

Rejestrując się w celu korzystania z konta u Usługodawcy, Klient zgadza się, że przeczytał i zrozumiał oraz akceptuje wszystkie warunki zawarte w niniejszym dokumencie.

(zwane dalej "Warunkami")

Ujawnienie ryzyka: korzystając z usług świadczonych przez firmę, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest świadomy wielu zagrożeń związanych z korzystaniem z usług, zakupem lub posiadaniem tokenów oraz angażowaniem się w transakcje w kryptowalutach, w tym między innymi ryzyka strat finansowych, błędów technologicznych (w tym między innymi problemów z technologią blockchain i technologią rozproszonego rejestru) oraz włamań hakerskich. firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najnowocześniejsze systemy i zabezpieczenia. Niemniej jednak pewne kwestie i ryzyko są nieuniknione. Akceptując niniejsze warunki, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymienione ryzyka, a użytkownik dobrowolnie przyjmuje i akceptuje takie ryzyko. usługi związane z wirtualnymi aktywami finansowymi, których zmienność cen jest poza kontrolą użytkownika. Ponadto firma nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do wirtualnych aktywów finansowych, w związku z czym firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez klienta w wyniku jego własnych decyzji handlowych w odniesieniu do wirtualnych aktywów finansowych.klient przyjmuje do wiadomości, że wartość wirtualnych aktywów finansowych może zarówno spaść, jak i wzrosnąć oraz że nie ma gwarancji, że klient nie poniesie straty lub że osiągnie zyski w wyniku swoich transakcji w odniesieniu do wirtualnych aktywów finansowych.
§1 BRAK DORADZTWA INWESTYCYJNEGO
Niniejszy Regulamin, zawartość strony internetowej Usługodawcy (zwanej dalej "Platformą") nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna i nie powinny być interpretowane jako substytut dostosowanej do potrzeb porady inwestycyjnej.  
§2 INTERPRETACJA
W niniejszych Warunkach, o ile z kontekstu nie wynika inaczej:
 1. Nagłówki zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą miały wpływu na konstrukcję ani interpretację niniejszych Warunków;
 2. słowa oznaczające liczbę pojedynczą obejmują liczbę mnogą i odwrotnie;
 3. wszelkie odniesienia do statutu, instrumentu ustawowego lub innych przepisów obejmują wszystkie przepisy, zasady i regulacje ustanowione na ich podstawie i będą interpretowane jako odniesienie do takiego statutu, instrumentu ustawowego lub przepisów w wersji zmienionej, skonsolidowanej, ponownie uchwalonej lub zastąpionej od czasu do czasu;
 4. a odniesienie do jakiejkolwiek strony obejmuje dozwolonych cesjonariuszy i następców prawnych tej strony.
§3 KWALIFIKACJE
Klient jest zobowiązany do spełnienia ścisłych wymagań kwalifikacyjnych w celu uzyskania dostępu do usług oferowanych przez Spółkę na Platformie (zwanych dalej "Usługami"), w szczególności:
 1. Wymagane jest, aby Klient miał ukończone 18 lat;
 2. Klient jest prawnym właścicielem środków pieniężnych wpływających na konto Klienta w Usługodawcy oraz że środki te pochodzą z legalnego i zgodnego z prawem źródła;
 3. Usługobiorca oświadcza, że korzystanie z usług Usługodawcy nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązującego w jego macierzystej jurysdykcji;
 4. Klient nie może uzyskać dostępu lub korzystać z Usług, jeśli ma siedzibę, jest zarejestrowany lub w inny sposób ustanowiony w, lub jest obywatelem lub rezydentem: Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Japonii, Saint Vincent i Grenadyn, Kanady, Algierii, Ekwadoru, Iranu, Syrii, Korei Północnej lub Sudanu, mniejszych wysp peryferyjnych Stanów Zjednoczonych, Samoa Amerykańskiego, Federacji Rosyjskiej; jakiegokolwiek stanu, kraju lub innej jurysdykcji, na którą Stany Zjednoczone Ameryki Północnej nałożyły embargo; jurysdykcji, w której byłoby nielegalne zgodnie z obowiązującym prawem dla Klienta (z powodu narodowości, miejsca zamieszkania, obywatelstwa, miejsca zamieszkania lub w inny sposób), aby uzyskać dostęp lub korzystać z usług Usługodawcy; lub gdzie publikacja lub dostępność usług jest zabroniona lub sprzeczna z lokalnym prawem lub przepisami, lub może podlegać Usługodawcy jakichkolwiek lokalnych wymogów rejestracyjnych lub licencyjnych (razem"Restricted Jurisdictions").
§4 OŚWIADCZENIA I GWARANCJE
Klient niniejszym oświadcza i gwarantuje, że:
 1. Klient nie jest prawnie upośledzony i nie podlega żadnemu prawu ani przepisom, które uniemożliwiałyby mu wykonanie niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek transakcji w nich przewidzianej, w związku z czym jest uprawniony do zawarcia i zaakceptowania niniejszych Warunków;
 2. Klient jest świadomy ryzyka związanego z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę. Ryzyko to polega między innymi na tym, że Klient może stracić wszystkie środki znajdujące się na rachunku handlowym w przypadku niekorzystnych dla Klienta ruchów rynku lub w przypadku awarii, awarii technicznych serwisu i innych awarii technicznych, awarii w dostarczaniu notowań, działania siły wyższej itp;
 3. Klient oświadcza, że nie będzie brał udziału, ani inicjował jakichkolwiek form manipulacji rynkowych, w tym zleceń typu spoofing lub innych pod groźbą zablokowania rachunku w każdym przypadku stwierdzenia takich naruszeń;
 4. Klient oświadcza, że podany przez niego adres do odstąpienia od umowy jest jego własnym adresem i że ma nad nim pełną kontrolę;
 5. Wszelkie informacje, które Klient przekazał lub może przekazać Usługodawcy są kompletne, aktualne i poprawne pod każdym względem;
 6. W przypadku, gdy którakolwiek z informacji dostarczonych przez Klienta przestanie być kompletna, aktualna i poprawna pod jakimkolwiek względem, Klient niezwłocznie dostarczy Usługodawcy takie zmienione i zaktualizowane informacje;
 7. Klient przestrzega wszystkich praw, którym podlega, w tym, bez ograniczeń, wszystkich praw i przepisów podatkowych, wymogów kontroli wymiany walut oraz wymogów rejestracyjnych;
 8. Klient niniejszym oświadcza, że jest pełnoletni i może zawrzeć wiążącą umowę;
 9. Klient niniejszym oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami;
 10. Klient niniejszym oświadcza i gwarantuje, że posiada niezbędne uprawnienia, zdolność i zgodę do zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz do zawarcia wiążącej umowy z Usługodawcą;
 11. Klient niniejszym oświadcza i gwarantuje, że nie jest zlokalizowany w, pod kontrolą, ani nie jest obywatelem lub rezydentem żadnej z Lokalizacji objętych restrykcjami;
 12. Klient niniejszym oświadcza i gwarantuje, że posiada wystarczającą wiedzę na temat funkcjonalności, użytkowania, przechowywania, mechanizmów transmisji i zawiłości związanych z tokenami kryptograficznymi, obiektami przechowywania tokenów, technologią blockchain i systemami oprogramowania opartymi na blockchain;
 13. Klient niniejszym oświadcza i gwarantuje, że nie został wcześniej zawieszony lub usunięty z korzystania z Usług;
 14. Klient niniejszym oświadcza i gwarantuje, że nie podlega żadnemu nakazowi zamrożenia lub innemu zakazowi lub ograniczeniu jakiegokolwiek rodzaju na mocy obowiązującego prawa, zawierającego transakcje lub posiadającego i rozporządzającego aktywami;
 15. Klient niniejszym oświadcza, że nie będzie korzystał z Usług, jeśli jakiekolwiek przepisy prawa obowiązujące w kraju Klienta zabraniają Klientowi robić to zgodnie z niniejszymi Warunkami;
 16. Klient oświadcza, że jest świadomy, iż to on jest odpowiedzialny za zgłoszenie i odprowadzenie właściwego podatku do odpowiedniego organu podatkowego, a Usługodawca nie jest odpowiedzialny za określenie, czy podatki mają zastosowanie do transakcji Klienta lub za pobieranie, zgłaszanie, potrącanie lub odprowadzanie jakichkolwiek podatków wynikających z takich transakcji;
Jeśli Klient rejestruje się, aby korzystać z Usług w imieniu osoby prawnej, przedstawiciel Klienta oświadcza i gwarantuje, że jest w pełni upoważniony do działania w imieniu osoby prawnej, a taka osoba prawna jest należycie zorganizowana i ważnie istniejąca zgodnie z obowiązującym prawem jurysdykcji jej organizacji.
§5 POZNAJ SWOJEGO KLIENTA I KONTO
 1. W celu skorzystania z usługi Usługodawcy, Klient zobowiązany jest do przejścia weryfikacji Know Your Consumer. W tym przypadku Klient zobowiązany jest do dostarczenia Usługodawcy wszelkich wymaganych dokumentów i informacji, które są prawdziwe i aktualne.
 2. W celu uzyskania dostępu do usług Usługodawcy, Usługobiorca zobowiązany jest do założenia konta (zwanego dalej "Kontem") oraz podania takich informacji, jakich Usługodawca może zażądać. Dostęp do Konta możliwy jest za pośrednictwem Platformy.
§6 OPŁATY
 1. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystając z Usług, będzie stosował opłaty zgodnie z cennikiem udostępnionym na Platformie.
 2. Usługodawca ma prawo do zmiany i aktualizacji obowiązujących opłat w dowolnym momencie według własnego uznania.
 3. Wszelkie zmiany lub aktualizacje cennika będą miały zastosowanie prospektywnie do wszystkich Usług, które będą miały miejsce po efektywnym czasie, w którym zmiana lub aktualizacja cennika zostanie opublikowana na Platformie.
§7 USŁUGI
Usługodawca udostępnia internetową Platformę handlową do handlu wirtualnymi aktywami finansowymi (dalej "VFA").

Platforma oferuje następujące Usługi:
 1. Przechowywanie BTC, ETH, USDT, GEC na portfelach BITGO;
 2. Możliwość handlu na 19 instrumentach;
 3. Dostęp do rynku kryptowalut;
 4. Dostęp do 6 typów zleceń: Szybka transakcja, Rynek, Stop, Limit, TP oraz SL;
 5. Zaawansowane narzędzia do analizy wykresów dostarczone przez TradingView;
 6. Możliwość posiadania więcej niż jednego konta handlowego;
 7. Szybkie przelewy między kontami na Platformie;
 8. Dźwignia finansowa dla wszystkich dostępnych instrumentów 1: 100;
 9. Zabezpieczenie Klienta przed ujemnym saldem w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń losowych na rynkach (mechanizm StopOut);
 10. Możliwość zapisania wielu ustawień układu (personalizacja wyglądu platformy).
§8 DOSTĘPNOŚĆ USŁUG
 1. Wszystkie Usługi świadczone są bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, a w szczególności bez dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Usługodawca dokłada starań, aby dostarczyć Klientowi Usługi tak szybko, jak to możliwe, ale nie ma gwarancji, że dostęp do nich nie zostanie przerwany, nie wystąpią opóźnienia, awarie, błędy, pominięcia lub utrata przekazywanych informacji.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, że Platforma i Usługi są dostępne dla Użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami. Jednakże Platforma może zostać zawieszona na czas konserwacji.
 3. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, że powiadomienie Klienta o czasowym braku dostępu do Platformy może nie być możliwe w nagłych przypadkach oraz akceptuje ryzyko związane z tym, że Klient może nie zawsze być w stanie korzystać z Platformy i Usług lub dokonywać pilnych transakcji z wykorzystaniem Konta.
§9 DOSTĘP ONLINE DO RACHUNKU
 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do przechowywania swojego loginu i hasła do konta (zwanych dalej "Danymi Dostępu") w bezpiecznym miejscu w celu uniemożliwienia ich nieuprawnionego użycia przez osoby trzecie.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę w przypadku powzięcia podejrzenia, że jego dane dostępowe zostały ujawnione, uzyskane przez osobę trzecią i że bezpieczeństwo tych danych może być zagrożone.
 3. Usługodawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta danych dostępowych do konta, niezależnie od przyczyny.
§10 ZAWIESZENIE LUB ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. Usługodawca ma prawo do zamrożenia, zablokowania dowolnego konta i transakcji w przypadku, gdy Usługodawca podejrzewa lub ma dowody, że Klient jest zaangażowany w podejrzany handel lub inną działalność lub naruszył jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu. Może to skutkować wycofaniem wszelkich transakcji, które Klient zawarł, w tym likwidacji wszelkich otwartych pozycji. Usługodawca wyraźnie wyklucza jakiekolwiek straty lub zyski, które Klient mógłby osiągnąć w wyniku zamknięcia przez nas pozycji handlowych Klienta przed terminem lub Klient nie może handlować na Platformie. Klient niniejszym zobowiązuje się do całkowitego zabezpieczenia Usługodawcy przed jakimikolwiek działaniami osób trzecich wynikającymi z zachowania Klienta lub z konieczności wcześniejszego zamknięcia przez nas pozycji Klienta.
 2. W sytuacji opisanej w punkcie 1, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o swoich działaniach i przyczynach odmowy, zawieszenia lub zamknięcia oraz, w stosownych przypadkach, o procedurze sprostowania błędów merytorycznych, które doprowadziły do odmowy, zawieszenia lub zamknięcia. Powiadomienie następuje w ciągu 5 dni od zaistnienia zdarzenia.
 3. W czasie zamrożenia Konta Usługodawca będzie prowadził postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.
 4. Podczas etapu dochodzenia Klient nie może być w stanie dokonać wpłat lub wypłat na Konto Klienta, ani nie będzie w stanie handlować lub otworzyć nowe pozycje. Po zakończeniu dochodzenia Usługodawca może, według własnego uznania, zdecydować o zamknięciu Konta Klienta, dla którego nie jesteśmy zobowiązani do podania Klientowi żadnych powodów.
 5. Usługodawca może, w dowolnym momencie i według własnego uznania, odrzucić każdy przedłożony mu handel, nałożyć limity na kwotę handlu lub nałożyć takie inne warunki lub ograniczenia na składanie zamówień bez wcześniejszego powiadomienia. Klient przyjmuje do wiadomości, że decyzja Usługodawcy o podjęciu pewnych działań może być oparta na poufnych kryteriach i protokołach bezpieczeństwa. Klient zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do ujawnienia szczegółów swojego zarządzania ryzykiem i procedur bezpieczeństwa do Klienta.
 6. W przypadku odmowy realizacji transakcji i/lub zawieszenia Konta przez Usługodawcę, Usługodawca zniesie zawieszenie tak szybko, jak to będzie możliwe, gdy ustaną przyczyny odmowy i/lub zawieszenia. Usługodawca nie jest zobowiązany do umożliwienia Klientowi wznowienia transakcji po tej samej cenie lub na tych samych warunkach, co zawieszona, cofnięta lub anulowana transakcja.
 7. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że Konto Klienta jest nieaktywne przez okres dłuższy niż 24 miesiące, Usługodawca ma prawo pobrać od takiego Klienta opłatę eksploatacyjną za dalszą obsługę i prowadzenie danego Konta Klienta. Usługodawca jest w takim przypadku uprawniony również do zamknięcia Konta Klienta.
 8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Konta poprzez wycofanie wszystkich sald i złożenie odpowiedniego wniosku na Platformie. W ten sposób Klient upoważnia Usługodawcę do anulowania lub zawieszenia wszelkich oczekujących transakcji powiązanych z danym Kontem w momencie anulowania.
§11 SIŁA WYŻSZA
Stwierdza się, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania spowodowane wyłącznie przez:
 1. nieunikniona ofiara;
 2. opóźnienia w dostawie;
 3. embarga;
 4. klęski żywiołowe;
 5. zamówienia rządowe;
 6. działania władz cywilnych, publicznych lub wojskowych;
 7. działania wspólnych przewoźników, warunki awaryjne (w tym warunki pogodowe) niezgodne z bezpieczeństwem lub dobrą jakością wykonania, lub
 8. każde podobne nieprzewidziane zdarzenie, które sprawia, że wykonanie umowy staje się handlowo niewykonalne.
W przypadku wystąpienia siły wyższej, strona poszkodowana w wyniku niemożności wykonania umowy przez drugą stronę może zdecydować się na zawieszenie umowy, w całości lub w części, na czas trwania okoliczności siły wyższej. Strona doświadczająca okoliczności siły wyższej będzie współpracować ze stroną poszkodowaną i pomagać jej na wszelkie rozsądne sposoby, aby zminimalizować wpływ siły wyższej na stronę poszkodowaną.
§12 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. W żadnym wypadku Usługodawca ani żadna ze stron Usługodawcy nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, specjalne, przypadkowe, wtórne lub przykładowe szkody jakiegokolwiek rodzaju (w tym, ale nie wyłącznie, gdy związane z utratą przychodów, dochodów lub zysków, utratą możliwości korzystania lub danych, lub szkody związane z przerwami w działalności) wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z formą działania, czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego (w tym, ale nie ograniczając się do zwykłego zaniedbania, czy to czynnego, biernego lub przypisanego), lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej lub słusznej (nawet jeśli Klient został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód i niezależnie od tego, czy takie szkody były możliwe do przewidzenia); oraz
 2. W żadnym wypadku Usługodawca i strony Usługodawcy (łącznie) nie będą ponosić łącznej odpowiedzialności, czy to w ramach umowy, gwarancji, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania, czy to czynnego, biernego lub przypisanego), lub innej teorii, wynikającej z lub związanej z niniejszymi Warunkami;
 3. Strony ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie warunków, za wywiązanie się z zobowiązań i gwarancji Klienta w sposób i w wysokości określonej w szczególności w niniejszych Warunkach:
  • w przypadku zgłoszenia Usługodawcy zarzutów, roszczeń lub pozwów sądowych związanych z niewywiązywaniem się przez Klienta z jego zobowiązań, Klient zobowiązuje się do rozwiązania takich roszczeń lub pozwów we własnym zakresie i na własny koszt, a także do pełnego zrekompensowania Usługodawcy udokumentowanych, udowodnionych strat, opłat sądowych, kosztów prawnych, poniesionych w związku z odmową Klienta lub nieterminowym wywiązaniem się przez Klienta z jego zobowiązań.
  • W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   • żądać od Klienta pełnego odszkodowania za straty spowodowane każdym naruszeniem;
   • wnieść sprawę do sądu, jeżeli odszkodowanie nie pokrywa szkody Usługodawcy;
   • udostępnić informacje dotyczące tożsamości i lokalizacji Klienta każdemu upoważnionemu urzędnikowi zgodnie z prawem właściwym
 4. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsze postanowienie o ograniczeniu odpowiedzialności będzie obowiązywać po rozwiązaniu niniejszych Warunków i będzie mieć zastosowanie, z pełną mocą i skutkiem, bezterminowo na korzyść Stron oraz wszelkich innych podmiotów, które są lub staną się właścicielami Usług, niezależnie od tego, czy własność ta zostanie uzyskana w wyniku sprzedaży, połączenia, innej transakcji czy też w wyniku działania prawa właściwego.
 5. Jeśli obowiązujące prawo nie zezwala na zastosowanie do Klienta całości lub części powyższego ograniczenia odpowiedzialności w umowach, ograniczenia, wyłączenia i zastrzeżenia będą miały zastosowanie do Klienta jedynie w zakresie dozwolonym przez takie Prawo Właściwe.
§13 BRAK ZRZECZENIA SIĘ
Wszelkie niepowodzenia lub opóźnienia Usługodawcy do egzekwowania któregokolwiek z warunków lub do wykonywania jakiegokolwiek prawa w ramach Warunków nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się w jakimkolwiek zakresie praw Usługodawcy.
§14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Klient zabezpieczy i zabezpieczy Usługodawcę przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami i wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, kosztami prawnymi i kosztami sądowymi) wniesionymi przeciwko nim przez jakąkolwiek osobę trzecią lub w inny sposób poniesionymi lub poniesionymi przez Usługodawcę w wyniku lub w związku z:
 1. naruszenie przez Klienta niniejszych Warunków;
 2. jakimkolwiek zaniedbaniem lub oszukańczym działaniem lub zaniechaniem lub jakimkolwiek umyślnym wykroczeniem ze strony Klienta; oraz
 3. jakichkolwiek roszczeń osób trzecich wynikających z działań lub zaniechań Klienta.
§15 PRAWA AUTORSKIE I INNE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. O ile Usługodawca nie postanowi inaczej, wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich treści i innych materiałów zawartych na Platformie lub dostarczonych w związku z Usługami, w tym, bez ograniczeń, znaki towarowe, logo i wszystkie projekty, teksty, grafiki, zdjęcia, informacje, dane, oprogramowanie, pliki dźwiękowe, inne pliki i ich wybór i układ (łącznie zwane dalej "Własnością intelektualną") są własnością Usługodawcy lub ich licencjodawców lub dostawców i są pod ochroną.
 2. Usługodawca niniejszym udziela Klientowi ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej i niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na dostęp i korzystanie z własności intelektualnej do użytku osobistego lub wewnętrznego użytku biznesowego, ograniczonego do korzystania z Usług.
 3. Licencja opisana w punkcie 2 powyżej podlega niniejszym Warunkom i nie zezwala na:
  • wszelkiej odsprzedaży własności intelektualnej;
  • rozpowszechniania, publicznego odtwarzania lub publicznego prezentowania jakiejkolwiek własności intelektualnej;
  • modyfikować lub w inny sposób wykorzystywać własność intelektualną lub jej część do celów pochodnych; lub
  • jakiekolwiek wykorzystanie własności intelektualnej niezgodnie z jej przeznaczeniem.
 4. Licencja udzielona na podstawie niniejszego paragrafu wygasa automatycznie w przypadku zawieszenia lub zamknięcia przez Usługodawcę Konta Klienta lub dostępu do Usług.
§16 PRAWA OSÓB TRZECICH
 1. Łącza Usługodawcy do stron internetowych osób trzecich, które nie są powiązane z Usługodawcą (chociaż na tych stronach mogą pojawiać się oznaczenia marki, reklamy lub łącza odnoszące się do Platformy lub jakichkolwiek usług).
 2. Usługodawca może wysyłać do Usługobiorcy wiadomości e-mail zawierające reklamy lub promocje, w tym linki do podmiotów trzecich.
 3. Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń co do jakości, przydatności, funkcjonalności lub legalności materiałów znajdujących się na stronach internetowych osób trzecich, do których prowadzą odnośniki, ani co do jakichkolwiek towarów i usług dostępnych na tych stronach. Materiały te są udostępniane wyłącznie dla zainteresowania i wygody Klienta.
 4. Usługodawca nie monitoruje ani nie bada takich stron internetowych osób trzecich, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z treści lub dokładności tego materiału, a wszelkie opinie wyrażone w materiale nie powinny być traktowane jako poparcie, rekomendacje lub opinie jakiegokolwiek członka Usługodawcy.
 5. Klientowi nie wolno, w żadnym wypadku, utworzyć hiperłącza do którejkolwiek ze stron Platformy, chyba że Usługodawca udzieli Klientowi uprzedniej zgody na takie działanie. Jeśli Klient utworzy link do którejkolwiek ze stron Platformy, Klient przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje tego linku, a Klient zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności natychmiast na żądanie za wszelkie straty, odpowiedzialność, koszty lub wydatki wynikające z lub w związku z linkiem.
§17 MODYFIKACJA WARUNKÓW
 1. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie, według własnego uznania, poprzez powiadomienie o takich zmianach, takich jak wysłanie Klientowi e-mail, zapewniając zawiadomienie za pośrednictwem Usług. Jeśli Klient nie zgadza się na jakiekolwiek zmiany w niniejszych Warunkach, lub w inny sposób nie zgadza się na związanie zmienionymi Warunkami, Klient jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Usług.
 2. Stwierdza się, że wszelka formalna komunikacja Usługodawcy z Klientem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile Klient nie postanowi inaczej, lub za pośrednictwem bezpiecznych systemów komunikacyjnych stworzonych przez Usługodawcę.
 3. Komunikacja pomiędzy Klientem a Usługodawcą, o ile nie uzgodniono inaczej pomiędzy Klientem a Usługodawcą, odbywać się będzie w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy angielską wersją językową niniejszego Regulaminu a jakimkolwiek tłumaczeniem niniejszego Regulaminu na język obcy, wersja angielska niniejszego Regulaminu będzie rozstrzygająca.
§18 POMOC
 1. Niniejszy Regulamin jest egzekwowalny wyłącznie przez Klienta i Usługodawcę i żadna inna osoba nie ma prawa na mocy niniejszego Regulaminu do egzekwowania jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Klient zobowiązuje się nie cedować, przekazywać, zbywać lub udzielać zabezpieczeń na jakiekolwiek swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 3. Usługodawca jest uprawniony do cesji lub przeniesienia jakichkolwiek swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub przekazania wszystkich lub niektórych swoich funkcji wynikających z niniejszego Regulaminu osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Klienta, pod warunkiem, że Klient zostanie powiadomiony o takiej cesji.
§19 ROZDZIELNOŚĆ
Jeżeli jakikolwiek warunek, postanowienie, przymierze lub ograniczenie niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, pozostała część Umowy, postanowienia, przymierza i ograniczenia w niej określone pozostaną w pełnej mocy i nie zostaną w żaden sposób naruszone, osłabione lub unieważnione, a strony niniejszej Umowy dołożą wszelkich uzasadnionych ekonomicznie starań w celu znalezienia i zastosowania alternatywnych środków do osiągnięcia takiego samego lub zasadniczo takiego samego rezultatu, jak przewidziany w takim warunku, postanowieniu, przymierzu lub ograniczeniu. Niniejszym postanawia się i oświadcza, że intencją stron jest wykonanie pozostałych warunków, postanowień, przymierzy i ograniczeń Umowy bez uwzględnienia tych, które mogą zostać w przyszłości uznane za nieważne, niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne.
§20 SKARGI
 1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w sposób określony poniżej, jeżeli jego zdaniem Usługi nie są wykonywane przez Usługodawcę w sposób należyty.
 2. Reklamacja może zostać złożona:
  • w formie pisemnej i przesłać na następujący adres: at Global Gateway 8, Rue De La Perle, Providence, Mahe, Seyhcelles;
  • elektronicznie na adres mailowy: support@geco.one.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  • imię i nazwisko Klienta;
  • przedmiot i okoliczności uzasadniające skargę;
  • proponowany sposób rozstrzygnięcia skargi.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w kolejności ich wpływania, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni. Jeżeli reklamacja nie zawiera informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia, Usługodawca jest uprawniony do zwrócenia się do Usługobiorcy o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 30 (trzydziestu) dni biegnie od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 5. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca może przedłużyć termin opisany w pkt 4 powyżej o dodatkowe 14 (czternaście) dni, o czym poinformuje osobę składającą reklamację.
 6. Klient składający reklamację jest informowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została ona złożona.
§ 21 WYPOWIEDZENIE
 1. Stosunek prawny pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą (zwany dalej "Stosunkiem") pozostaje w mocy do czasu jego rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron.
 2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Stosunek ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.
 3. Wypowiedzenie musi być sporządzone w formie pisemnej i przesłane listem poleconym na adres:
  • Klient - adres wskazany w tym rachunku,
  • Usługodawca - pod adresem Global Gateway 8, Rue De La Perle, Providence, Mahe, Seyhcelles.
lub pocztą elektroniczną:
 1. Klient - e-mail oskarżony w tym koncie,
 2. Usługodawca: support@geco.one.
§22 KLAUZULA CAŁOŚCI UMOWY
 1. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępuje wszelkie inne wcześniejsze umowy i porozumienia, zarówno pisemne, jak i ustne, pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za straty wynikające z lub w związku z jakąkolwiek umową, oświadczeniem, oświadczeniem lub zobowiązaniem podjętym przed wejściem w życie niniejszych Warunków, innych niż te umowy, oświadczenia, oświadczenia lub zobowiązania, które są wyraźnie włączone lub powołane w niniejszych Warunkach.
§23 PRAWO WŁAŚCIWE
Warunki są regulowane przez prawo Seszeli.
§24 ROZSTRZYGANIE SPORÓW
 1. W przypadku kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami lub ich naruszeniem, Strony zgadzają się najpierw na negocjowanie kwestii w dobrej wierze przez okres nie krótszy niż trzydzieści (30) dni od pisemnego powiadomienia drugiej Strony o takiej kontrowersji lub roszczeniu.
 2. Jeżeli w tym okresie negocjacje nie doprowadzą do rozwiązania sporu, kontrowersji lub roszczenia w sposób zadowalający wszystkie Strony, wówczas spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla Usługodawcy.  

Rozpocznij trading

Rozpocznij