Informacja o ujawnianiu ryzyka - BTC Trading Company Ltd ("Spółka")

Korzystając z usług świadczonych przez firmę, użytkownik potwierdza, że jest świadomy wielu zagrożeń związanych z korzystaniem z usług, zakupem lub posiadaniem aktywów wirtualnych oraz z angażowaniem się w transakcje w kryptowalutach, w tym między innymi ryzyka strat finansowych, błędów technologicznych (w tym między innymi problemów z technologią blockchain i technologią księgi rozproszonej) oraz hakowania. Firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najnowocześniejsze systemy i zabezpieczenia. Niemniej jednak, pewnych problemów i zagrożeń nie da się uniknąć. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymienione ryzyko, a Użytkownik dobrowolnie je przyjmuje i akceptuje. Usługi związane są z wirtualnymi aktywami finansowymi, których zmienność cen jest poza kontrolą firmy. Wszelkie zyski lub straty powstałe w wyniku wahań wartości danego wirtualnego aktywa finansowego będą w całości na Twój rachunek i ryzyko.Dodatkowo, firma nie udziela porad inwestycyjnych w odniesieniu do wirtualnych aktywów finansowych. W celu uzyskania profesjonalnej porady, użytkownik proszony jest o skonsultowanie się z odpowiednim prawnikiem, księgowym lub doradcą podatkowym. W związku z powyższym, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Użytkownika w wyniku jego własnych decyzji handlowych w odniesieniu do wirtualnych aktywów finansowych. Przyjmujesz do wiadomości, że wartość wirtualnych aktywów finansowych może zarówno spadać, jak i rosnąć oraz że nie ma gwarancji, że nie poniesiesz straty lub że w wyniku Twoich transakcji w odniesieniu do wirtualnych aktywów finansowych osiągniesz zyski. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego dokumentu nie jest odpowiednie lub akceptowalne przez Ciebie, nie powinieneś korzystać z naszych usług świadczonych na naszej platformie.
§1 WPROWADZENIE
 1. Niniejsze Zawiadomienie obejmuje przykłady ryzyk związanych z usługami świadczonymi przez Spółkę, z zastrzeżeniem, że katalog potencjalnych ryzyk jest otwarty i nieograniczony. Firma podaje przykłady ryzyk związanych z jej usługami.
 2. Rejestrując się w celu korzystania z konta udostępnionego na stronie internetowej Spółki www.geco.one ("Platforma"), Użytkownik oświadcza, że przeczytał i zrozumiał oraz akceptuje wszelkie ryzyko zawarte w niniejszym powiadomieniu.
§2 BRAK DORADZTWA INWESTYCYJNEGO
Zawartość Platformy nie powinna być traktowana jako porada inwestycyjna i nie powinna być interpretowana jako substytut dostosowanej do potrzeb porady inwestycyjnej.
  §3 TWOJA DEKLARACJA
  1. Korzystając z Platformy, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszelkie ryzyko związane z usługami świadczonymi na Platformie. Użytkownik oświadcza, że zakładając konto na Platformie jest świadomy, że korzystanie z usług Spółki wiąże się z wysokim ryzykiem poniesienia strat i szkód z tego tytułu i akceptuje ten fakt oraz jego konsekwencje.
  2. Użytkownik akceptuje fakt, że jest zobowiązany do sprawdzenia, czy nabywanie i dysponowanie aktywami wirtualnymi jest legalne w jego jurysdykcji.
  §4 RYZYKO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI WIRTUALNYMI
  1. Ponieważ rynek kryptowalut jest wciąż nieuregulowany i niepewny, obrót wirtualnymi aktywami wiąże się ze znacznym poziomem ryzyka.
  2. Korzystając z Platformy, Użytkownik akceptuje następujące ryzyko związane z aktywami wirtualnymi:
   • Portfel i klucz prywatny. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczne przechowywanie klucza prywatnego swojego portfela, niezbędnego do otrzymywania i dysponowania wirtualnymi aktywami. Utrata lub kradzież klucza prywatnego może być równoznaczna z utratą wszystkich wirtualnych aktywów przypisanych do portfela
   • Ryzyko kradzieży i utraty. Technologia wydawania i dystrybucji wirtualnych aktywów, pomimo zachowania przez Spółkę najwyższych standardów bezpieczeństwa, nie wyklucza możliwości ich kradzieży lub utraty.
   • Ryzyko uzależnienia od systemów informatycznych. Spółka utrzymuje najwyższe standardy w zakresie budowy i eksploatacji systemów informatycznych, korzystając z usług profesjonalnych podmiotów. Nie jest jednak w stanie uniknąć ryzyka związanego z atakiem hakerów, awarią systemu, przerwaniem połączenia z Internetem czy fizycznym uszkodzeniem serwerów.
   • Ataki "hakerów" i sabotaż. Istnieje ryzyko ataków hakerów na infrastrukturę informatyczną wykorzystywaną przez Spółkę oraz istotne sieci i technologie. W rezultacie Spółka może być częściowo, czasowo lub nawet trwale pozbawiona możliwości prowadzenia swojej działalności. Oprócz ataków hakerów istnieje ryzyko, że pracownicy Spółki lub osoby trzecie mogą sabotować systemy informatyczne, co może prowadzić do awarii sprzętu i/lub oprogramowania Spółki. Może to mieć również negatywny wpływ na działalność biznesową Spółki.
   • Opóźnienie Blockchain - produkcja bloków Blockchain może odbywać się losowo, ponieważ jest regulowana przez dowód lub pracę. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że istnieje możliwość, że transakcja nie zostanie zawarta w oczekiwanym czasie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, które mogą wystąpić.
   • Możliwe ataki na wydobywanie Ethereum. Ataki górnicze mogą wystąpić w blockchainie zawartym wSmart Contracts. Ataki te obejmują między innymi: double-spend, majority mining, selfish-mining i/lub race condition. Jeśli jakikolwiek atak zostanie przeprowadzony z powodzeniem, będzie stanowił zagrożenie dla działania, funkcjonowania i kolejności transakcji dotyczących aktywów wirtualnych oraz obliczeń kontraktów.
   • Możliwość, że wirtualne aktywa staną się bezwartościowe. Spółka nie zapewnia płynności aktywów wirtualnych i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, która może powstać w związku z wartością rynkową aktywów wirtualnych, ich ceną, sprzedażą, zakupem i/lub istnieniem jakichkolwiek rynków dla aktywów wirtualnych.
  §5 RYZYKO ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ
  1. Rynek aktywów wirtualnych może ulec gwałtownej zmianie w wyniku wydarzeń, na które Firma nie ma wpływu. W tym momencie Użytkownik musi być świadomy i zaakceptować następujące ryzyko:
   • Ryzyko operacyjne. Ryzyko operacyjne to ryzyko potencjalnej straty spowodowanej błędami ludzkimi, procesowymi lub wadami systemu informacyjnego. Poza błędami i usterkami ludzkimi, procesowymi i informatycznymi, ryzyko operacyjne obejmuje również ryzyko oszustw i nadużyć korporacyjnych. W celu zminimalizowania potencjalnych strat przy zawieraniu transakcji stosowane są limity transakcyjne oraz systemy kompetencyjne. Spółka prowadzi stały monitoring systemów informatycznych oraz nadzoruje własne działania. Dzięki tym działaniom istnieje możliwość zidentyfikowania zagrożeń związanych z awariami systemów, wadami lub oszustwami oraz ograniczenia ryzyka operacyjnego. Informacje uzyskane w wyniku monitorowania systemów informatycznych i działalności Spółki są wykorzystywane do korygowania wad systemów informatycznych i zapobiegania awariom.
   • Ryzyko systemów bankowych. Obrót walutami wirtualnymi jest zjawiskiem zazwyczaj niechętnie akceptowanym przez banki. Może wystąpić ryzyko zablokowania przelewu związanego z procesem zakupu wirtualnych aktywów przez bank inwestora. Dodatkowe ryzyko może wystąpić w przypadku zablokowania lub zamknięcia rachunków Spółki.
   • Ryzyko popełnienia przestępstwa. Ze względu na system, aktywa wirtualne są w większym stopniu narażone na oszustwa, pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Zwiększa to ryzyko utraty kapitału, również ze względu na niezbędne środki podejmowane przez władze wobec operatorów lub innych osób zaangażowanych w takie nielegalne transakcje.
   • Porady kwalifikowane. Informacje zawarte w niniejszym komunikacie nie zastępują wykwalifikowanej porady, która może być wymagana od osoby trzeciej. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnych wyłącznie na podstawie zawartości Platformy, ponieważ informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mogą zastąpić porady i informacji dostosowanych do potrzeb, celów, doświadczenia, wiedzy i okoliczności danej osoby.
  §6 OBOWIĄZEK PODATKOWY
  Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż to on jest odpowiedzialny za zgłoszenie i odprowadzenie właściwego podatku do odpowiedniego organu podatkowego, a Spółka nie jest odpowiedzialna za określenie, czy podatki mają zastosowanie do transakcji Użytkownika, ani za pobranie, zgłoszenie, potrącenie lub odprowadzenie jakichkolwiek podatków wynikających z takich transakcji.
  §7 MODYFIKACJA OGŁOSZENIA
  Spółka ma prawo do zmiany niniejszego Zawiadomienia w dowolnym momencie, według własnego uznania, bez konieczności powiadamiania o takich zmianach. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na jakiekolwiek modyfikacje lub w inny sposób nie zgadza się na przestrzeganie zmienionego Ogłoszenia, jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z usług Spółki.

  Rozpocznij trading

  Rozpocznij